Gühertaş Hakkında

Yerel Ağız

 

YEREL  AĞIZ 

 

 

     Toplumlar, üzerinde yaşanılan toprak parçası ve o bölgeye hakim olan coğrafi faktörlerin etkisi, genlerinden aldıkları etnik özellikler ve inanç gibi etkenlerin birleşmesiyle meydana getirdikleri  kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmak zorundadırlar. Toplumun ortak değerlerini gelecek kuşaklara aktarma aracı dildir. Dil, millet olmanın da en önemli koşullarından birisidir. Orta Asya, Azerbaycan, Horasan gibi bölgelerden Anadolu’ya getirilen değerler, dilde saklıdır.                                                                    

     Gühertaş, Zara ilçesine bağlı bir köy olmasına rağmen kullanılan yerel ağız Doğanşar ilçesi ile Zara ilçesi arasında geçiş özelliğine sahiptir. Zara kendi ilçesi olması nedeniyle yerel ağızda benzerliklerin görülmesi doğaldır, öte yandan Doğanşar ilçesi ve köyleriyle arazi ve yayla komşuluğu, kurulan akrabalık bağları, düğün gibi sosyal etkinliklerde sürekli iç içe olunması yerel ağızda da benzerliklerin görülmesinin başlıca nedenidir. Bununla birlikte her iki ilçede de kullanılmayan Gühertaş insanının kendi kültürel yaşamına özgü yerel ağız zenginliğini görmekte mümkün.

     Zara’da olduğu gibi Gühertaşta da göze çarpan ağız özellikleri kelime başlarındaki “k”sesi “g” sesine dönüşür ”Kırma/gırma, ”Kuzsekü/guzsekü”, ”Köynek/göynek”, ”kolay/golay”, ”kasıt/gasıt”, ”kuzulamak/guzulamak”, ”kapı/gapı”.

     Kelime ortalarında ve sonundaki “k” sesi bazen “h” sesine dönüşür. ”hark/harh”, ”balak”/balah, ”Akşam/ahşam”,  ”kaltak/kaltah”,  ”yalamuk/yalamuh”, ”yaşmak/yaşmah” gibi.Türkçe olmayan kelimelere bazen “ses eklemeleri”de yapılır: ”Rüya/ürya”, ”rezil/irezil”, “limon/ilimon”.

     Bazen “u” ve “ü” sesleri “o” ve ”ö” seslerine dönüşebilir. ”Hükümet/hökümet”, ”üvey/övey”, ”usandım/osandım”. Yine kelime başlarındaki “i” sesleri bazen “e” sesine dönüşebilir. ”İhsan/ehsan, ”ikiz/ekiz”.Yörede görülen ünsüz değişimleri v/f: “vişne/fişne”,s/z: “sopa/zopa”  gibi ses değişimleridir.

     Özellikle 1970 lerden sonra İstanbul’a yönelik göçün yoğun olarak yaşanması sonucu farklı sosyal çevrelerle kurulan ilişkiler, eğitim öğretim faaliyatlerinin artması yerel ağızda İstanbul Türkçesi’nin öğrenilmesini sağladı.Günümüzde yerel ağız genelde 60 yaşın üzerindekiler arasında kullanılmakta.    

                                                                      

                     

 

Aba

Aboo               

Abrul              

Acans              

Ağarşak         

Ağartu           

Ağıl               

Ağu                 

Ağuz               

Aha                

Ahbun            

Ahıldane        

Ahlat               

Ahtarma        

Ahur              

Alaf                

Alayı               

Alma                

Anaaa               

Anadut              

Anatmah         

Anışdırmah    

Anuh              

Arlanmah(k)  

Artuh              

Asger               

Asvap              

Aşurma          

Avara              

Avrat              

Aygül             

Ayruhso         

Azıh                

Azımsamak    

Baba çıha       

Babalanmak  

Bacılık            

Balah(k)         

Barhaç           

Bari                

Bayahtan       

Bekitmek       

Belemek         

Belen              

Beyle              

Bezmek          

Bıldır              

Bıtırah(k)       

Bızlamak        

Bicimcik         

Bigoşam         

Bibi                

Biçik               

Bitike              

Biyol               

Bodiç              

Boön               

Boydah          

Boyna             

Boyunduruh  

Boz                 

Bozağzı          

Böğrülce        

Buğalek  

Buğuz             

Bulaşuh          

Caba               

Cadaloz          

Cağ                 

Cahal              

Cazu               

Cecim             

Cemek            

Cenderme      

Cerek             

Cıbıl               

Cılga               

Cılh                

Cırcır             

Cırmalamak 

Cışgı               

Cigara            

Cibilliyet        

Cicik               

Culuh             

Cumalık        

Cücük            

Çağıldak         

Çağlak            

Çalacak           

Çalhama        

Çangal            

Çebiş              

Çec                 

Çelpeşük         

Çemiş              

Çeplük           

Çeten              

Çıhı                

Çıngı               

Çıtma              

Çimmek         

Çipil               

Çite                

Çitil              

Çorlu               

Çöçelenmek   

Çöğdürmek     

Çöğmel            

Çömelmek       

Çördük            

Çörten             

Çörüş koşma  

Çul                

Çulsuz              

Dağarcık        

Dam                

Dangalah         

Dastar             

Davar             

Dekmük         

Delianlı            

Dene                

Depdevür        

Deyha              

Dışarı çıkma   

Dikme              

Dinelmek         

Dirliksiz           

Dolah(k)          

Döllek              

Döşek               

Duvak(h)          

Düğ                

Dünürcü          

Düremeç          

Düve                

Düven               

Ebe                

Ebem kuşağı   

Eccük             

Eğeş                

Eğrek              

Ekis                

Eksüğetek       

Elekçi              

Elleham           

Elleşmek          

Emmi             

Entere             

Enük                

Ergişi              

Erinme            

Essahdan         

Essahmı           

Esvap               

Evcümen         

Evlek               

Ezen                

Farşa              

Ferasetli         

Ferik               

Fetil               

Fırahtı            

Fışgı               

Fistan             

Forta              

Gabala            

Gade              

Galuh             

Gamga           

Garaaş ayı      

Garametli       

Gardaşlıh        

Garı                

Gasıt               

Gavut              

Gaygana        

Gayım             

Gayın              

Gazel              

Gecgere          

Geçe               

Gelberi           

Germicek       

Gever             

Gıcık              

Gıcılamak      

Gıı                 

Gırmaşma      

Gıybet            

Gidişmek       

Gilik               

Gişi                

Golay             

Gonuh            

Goya              

Gozah            

Gödük               

Göğ                

Göğgeçemen  

Gön                 

Görpe             

Görümce        

Göynek           

Göze                

Gubarma        

Gulaasma       

Guz                 

Guzulamah     

Gübür             

Gücük ayı        

Güğüm            

Gülk               

Güyo               

Güz                

Habire            

Hacat              

Hala                

Halbusemeki  

Hamança       

Hamaylı          

Hapsut            

Harh(k)          

Hasut              

Haşıl               

Hayat              

Hayıflanmak  

Haylamak      

Hayvah           

Hazzetmek     

Helbet             

Helik              

Helke              

Hellemek        

Hemi              

Herif               

Herk etmek    

Herle              

Herslenmek   

Hırıt               

Hırlı durmak 

Hırtı               

Hışır olmak    

Hızmuh          

Hingiligoç      

Hobuç            

Hon                 

Hoyrat            

Höllük           

Hurç               

Ibrıh(k)          

Ihbalagele      

Iraslamak      

Iscah               

Ismarıç           

Işgın               

İdare               

İleen               

İmme              

İreçber           

İreliün            

İrezil              

İskeme           

İşlik              

İşmar etme     

İt dirsee          

Kabuhlu         

Kaltah            

Kanatlı           

Karacağ         

Katıh              

Kelek              

Kelem             

Kelik              

Kelle               

Kemçük         

Kerpentü       

Kertük           

Kesmük         

Keş                 

Keşen            

Keşik              

Kırklık           

Kiraz ayı        

Kişeleme         

Koyun gözü   

Kömüş           

Könez             

Köp                

Körmen         

Körso             

Kös vermek   

Köstü               

Kösüre             

Köz                 

Közlemek        

Künde               

Kürtük             

Kürük              

Mahana           

Malah(k)          

Malamat          

Maluh              

Mangırdama   

Mayalık            

Mayıs               

Mayışmak       

Mekir             

Mengürt          

Mıh                 

Mıymıntı          

Mintan              

Modul             

Mucur           

Mudara            

Mugayit           

Muhanat          

Naçar               

Namazlo           

Narasın            

Navruz             

Nefaat              

Nemarek          

Neydecük         

Neydek             

O faat              

Ohlo                

Ok                  

Oluh                

Ortabaca          

Oynaş               

Öbürüsü        

Öğersek          

Öğün              

Örme               

Ötaçe               

Övendere       

Pahıl              

Papah              

Parduç             

Partal              

Partalcı            

Peğ                 

Pelit               

Pelver              

Peşgür              

Peştamal           

Peykemeç          

Pırtı               

Pinnik              

Pisik               

Pöçük               

Pörtlek             

Purmut            

Pür                 

Pürçekli           

Sacayak           

Sağan             

Sağmal           

Sahan             

Sahar             

Salah               

Salahana         

Sambağı         

Samı               

Savuşma         

Sef                 

Seğirtmek      

Seklem           

Sele                

Sepmek            

Seten               

Sıracalı            

Sırfa               

Sıyırgı             

Soğuhluh         

Soharıç           

Sohu                

Sorutmak        

Soyha               

Suluh               

Sulusekben      

Sünepe              

Şal çezmek       

Şallamak          

Şapşal              

Şer kütüğü       

Şeremet            

Şirnemek         

Şişek               

Şişme               

Tahtamaç        

Tapan               

Tavatur            

Teke                

Telis               

Temcit              

Temek             

Terek               

Tezek               

Tığ                 

Tohaç               

Tohlu               

Tomburuk       

Tosbağa            

Töstömbelek    

Tuluh               

Tuman              

Tünek              

Urba                

Urgan               

Uvarmak           

Uylamak            

Üleş               

Ürümek              

Üşdek               

Verep               

Vergili          

Vışş           

Vurulmak          

Yağarnı             

Yağarnılı          

Yağlık              

Yal                 

Yalamuh(k)     

Yarımağız        

Yaşar               

Yaşmah(k))      

Yavan              

Yayık               

Yaylacı             

Yeğnik              

Yekinmek        

Yoz                 

Yuha                

Yumah(k)         

Yumuş               

Yunmak            

Yuyhuntu        

Yüklük              

Zaharki             

Zallah              

Zarha               

Zayolma            

Zemheri            

Zemheri ayı      

Zerze               

Zırıl               

Zifaf               

Zilli               

Zürriyet            

Anne

Hayret ünlemi

Nisan ayı

Haber

İğin dengede durmasını ve dönmesini sağlayan ortası delik tekerlek biçiminde parça

Süt ve sütten yapılan mamüllere verilen genel ad

Koyun ve keçilerin barınak yeri

Zehir

İnek ve koyunların doğumundan sonra sağılan ikinci sütlerin pişirilmesiyle elde edilen yiyecek         

İşte bu

Hayvan gübresi

Herkese akıl veren, bilgiçlik taslayan

Yaban armudu

Tarlanın bir kez sürülmesi

Büyükbaş hayvanların barınak yeri

Ot, saman gibi hayvan yiyeceklerinin ortak adı

Hepsi tümü

Elma

Hayret belirten söz

Ekin destelerini kaldırmaya yarayan üç çatallı ziraat aleti

Anlatmak

Anlaşılması için dolaylı yoldan anlatmak

Nane

Utanmak

Artık, geride kalan

Asker

Elbise

Su konulan, içerisinde genellikle süt kaynatılan orta büyüklükte kazan

Boş gezen, işi gücü olmayan

Kadın, eş, hanım

Ayçiçeği

Diğerlerinden farklı olan, aykırı olan

Bir yere giderken yanına alınan yiyecek

Az bulmak, yeterli bulmamak

Nalet, hayırsız

Zıkkımlanmak anlamında yemek

Kadınlar arasında dostluk, kardeşlik, samimiyet ifadesi

Manda yavrusu

İçine süt sağılan, su doldurulan kulplu kap

Hiç olmazsa

Demin,az önce

Sağlamlaştırmak

Çocuğu kundaklamak

Tepe

Böyle, böylece

Usanmak

Geçen sene, bir önceki yıl

Diken

Küçük tuvaletini yapmak

Bir fiske

İki avuç dolusu

Babanın kız kardeşi

İneğin buzağısı

Bir parça,az

Bir ara

Ağaçtan yapılmış küçük yayık

Bugün

Tek başına

Sürekli

Öküzün kağnı ve sabana koşumu sırasında boyunlarına takılan alet

Sürülmemiş, ot için bırakılmış tarla

Nadasa bırakılmış arazi

Taze fasulye

Büyükbaş hayvanların bir tür sineğin rahatsız etmesinden kurtulmak için     koşması

Kin bağlama

Birilerine sataşan

Parasız, bedava

Lafını bilmeden konuşan kadın

Kağnı arabasında ön köp ile arka köp arasında iki kenara konulan iki metre boyundaki parmaklıklar

Cahil                                       

Kötü kadın, arabozucu

İnce dokunmuş küçük kilim

Çift öğenderesinin ucuna takılan üçgene benzeyen demir parçası

Jandarma

Merteklerin üzerine konulan ağaç parçaları

Parasız, fakir

Patika yol

Bozuk

Fermuar

Tırmalamak

Oyun bozan

Sigara

Soy, sop

Anne ve hayvan memesi

Hindi

Cuma akşamları fakirlere verilen yiyecek

Tavuk civcivi

Koyunların kuyruk altına yapışıp biriken kurumuş gübresi

Yayla evlerinde yıkanma yeri

Mayalık yoğurt

Ayran

Bahçe ve bostan kenarlarına konulan dalları budanmamış çam ağacı

Bir yaşını geçmiş dişi keçi

Harmanda savrum makinesiyle ayrılan tahıl yığını

Karışık dolaşık

Dut kurusu

Alkış

Kağnıların üzerine konulan hayvan gübresi ve toprak taşımada kullanılan alet

Küçük bohça

Kıvılcım

At, eşek gibi hayvanların tekmesi

Yıkanmak

Ormanda birbirine girmiş çalılıklar

Şiş, örgü için kullanılan demirden ince çubuk

Geçimsiz, huysuz

Hastalıklı, çelimsiz

Oyalanmak, iş yapar gibi davranmak

İşemek

Ot ve ekin saplarını taşırken kağnı arabasının üst arkasından geriye uzatmak 

Diz üstü oturmak

Küçük yabani armut

Su getirmek için ağaçtan yapılan içi oyuk üstü açık oluk

Öküzlerin çekemediği yerde takviye öküz koşma                                             

Kıl dokuma kilim

Fakir, berduş

Hayvan derisinden yapılmış torba

Toprak baca evlerin üstü

Lafını sözünü bilmeden konuşan

Ekmek yumaklarının pişirilmeden önce serildikleri örtü

Koyun sürüsü

Tekme

Delikanlı

Buğday tanesi

Başı kesilmiş çam ağacı

Daha orda

Tuvalete gitmek

Söğüt ve kavak dalından kesilmiş dikilmeye hazır fidan

Ayakta durmak

Geçimsiz

Ayaktan dize kadar sarılan (dolanan) bez parçası

Yayla mevsimi öncesinde hayvan otlatmak için çıkılan otlak yeri

Yatak

Gelinlerin üzerine örtülen ince tül örtü

Bulgur çekilirken kendiliğinden oluşan ince bulgur

Duvak giyerek geline eşlik eden kadınlar

Çökelek ve peynirin ekmek arasına konularak dürülmesi

Genç, yavru yapmamış inek

Ekin saplarını harmanda malama haline getirmeye yarayan alet

Baba anne, anne anne

Gökkuşağı

Az, biraz

Hamur teknesini kazımak için üçgen şeklinde saplı demir alet

Yaylada büyükbaş hayvanların toplandığı, eğleştiği yer

Sitem

Zavallı kadın                       

Yaramazlık yapan küçük kız çocuklarına kızgınlık ifadesi söz

Herhalde

İlişmek

Amca, babanın erkek kardeşi

Kadın elbisesi

Kedi,köpek yavrusu

Erkek 

Üşenme

Doğru, sahiden

Sahimi, gerçekmi

Elbise

Evine bağlı

Bir dönümün 1/4ü

Ezan

Edepsiz anlamında kadınlara yönelik kullanılan deyim

Düşünceli

Kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavrusu

Kağıt kalınlığında, sac üzerinde yapılan bazlama

Bahçelerin etrafının ağaçla çevrilmesi

Kışın hayvanların altına serilmek üzere kurutulan hayvan gübresi

Kadın elbisesi

Çocuk oyunlarında yedek oyuncu

Toptan

Ağabey anlamında (çok önceleri baba için de kullanılırdı)

Evde kalmış kız

Ağaç yongası

Aralık ayı

Talihsiz kadersiz

Kardeşlik

Kadın

Kasti, kasten

Buğday unu ve armut dövmesinden yapılan yiyecek

Yumurta, su ,un karışımının kızgınca yağda pişirilmesiyle elde edilen yiyecek

Sağlam

Eşin erkek kardeşleri

Dökülmüş ağaç yaprakları

Ahırlardaki hayvan gübresini dışarı taşımak için iki kişi tarafından kullanılan alet

Karşı yaka, öte taraf

Ekmek pişirilen fırında ateş korlarını çekmeye yarayan ucu demir levha

El değirmenlerinde taşların arasına konulan ortası delik tahta

Yokuş aşağı inerken kağnının ön köp’ü ile mazı arasına konulan uzun ağaç

Dökülmüş çam kozası

Kağnının mazısından çıkan ses

Kadınların hitap şekli

Kıpırdama

Aleyhte konuşma

Vücudun herhangi bir yerinde kaşıntı

Külde yada fırında yapılan bir çeşit ekmek

Goca, koca, erkek eş

Basit

Misafir

Güya

Kozalak

Tahıl ölçmeye yarayan ölçü kabı

Ham olan, henüz olgunlaşmamış

Yeşil renkli kertenkele

İşlenmemiş hayvan derisi

Kuzu sürüsü

Geline göre,kocasının kız kardeşi

Fanila yerine geçen iç çamaşırı

Su kaynağı

Kendini öğmek, mağrurlanmak

Aldırma, kulak asma

Sık orman

Koyunların kuzulaması

Süprüntü, pislik

Şubat ayı

İbrikten büyük bakır su kabı

Tavukların kuluçkaya yatması

Damat

Sonbahar

Sürekli

Alet, edevat

Teyze

Halbuki

Çobanların azık taşımada kullandıkları koyun ve keçi derisinden yapılan araç

Üçgen muska şeklinde gümüş işlemeli kutu gerdanlık

Kağnı arabası tekeri

Ark, su yolu

Kıskanç

Un bulamacı

Evlerde giriş, salon

Kaybedilen bir fırsat için üzülmek

Bağırmak, seslenmek

Eyvah

Hoşlanmak

Elbet, evet öyle

Duvar örerken arada kalan boşlukları doldurmada kullanılan küçük taşlar

Su çekmeye yarayan bakır kova

Kışkırtmak

Öyle mi

Erkek, kadınların eşlerine kullandıkları tabir

Nadasa bırakılan tarlaların sürülmesi

Un bulamacından ve pancardan yapılan çorba

Kızmak, azarlamak

Zayıf toklu   

Akıllı durmak

Mantar çeşidi

Aşırı derecede yorulmak

Buğday tanelerini yıkarken suyun yüzüne çıkan içi boş buğday, ot , saman

Tahtaravelli

Çocuklar için sırtıma bin anlamında

Ekin biçilirken alınan evlek, parsel

Haldır huldur adam

Beşiğe belenen çocuğun altına serilen toprak

Hayvan sırtında eşya taşımaya yarayan iki gözlü büyük heybe

Abdest almada el yüz yıkamada kullanılan bakır su kabı

Rasgele belki

Rastlamak

Sıcak

Başkası için alınacak şey, sipariş

İlkbaharda kumlu, kisli bayırlarda yetişen ekşimsi bitki

Ucunda yağlı fitil bulunan gaz yağı ile çalışan küçük aydınlatma aracı

Leğen

Ama, fakat

Tarım işiyle uğraşan çiftçi

Birkaç gün önce

Rezil

Sandalye, oturak

Gömlek

Kaş, gözle işaret etme

Göz kenarında çıkan arpacık

Sünnet olmamış erkek

Kötü huylu kadın

Evin iki yana açılan sokak kapısı

Kağnıda ön köp ile ok arasına konulan v şeklinde alet

Ayran

Davarlara takılan çan

Lahana

Arkası olmayan eski ayakkabı

Buğday başağı

Ağzında dişi olmayan

Kerpeten

Çentik

Buğday saplarının dövülmesiyle oluşan kalın kısım

Çökelek kurusu

Yokuş aşağı inen kağnı arabasının yavaş gitmesi için arkasına bağlanan ağırlık

Sıra, sırayla

Davar yününü kesmede kullanılan makas

Haziran ayı

Kovalama, kaçırtma

Papatya çiçeği

Manda, camış

Yaşlı köpek

Kağnıda tekerleğin ön ve arka kısımlarında dışa doğru çıkan oturulacak büyüklükteki kısımlar

Pancar çorbasına sokarç yapılmak için kullanılan otsu bitki

Yarı yanmış, üzerinde kor bulunan odunlar

Gece kapının dışarıdan açılmaması için taş ve ağaçla desteklenmesi

Köstebek

Balta, bıçak bileylemeye yarayan elle çevrilerek döndürülen silindir şeklinde alet  

Ateş koru

Ateşte kızartmak

Her gün

Kar yığını

At ve eşek yavrusu için söylenir

Bahane

Ayı yavrusu

Karmakarışık, berbat

Kağnı arabasında  boyunduruğu ok’a bağlayan kayışın ucuna takılan ağaç

Hayvanların bağırarak çıkardığı ses

Satılmayan, anaç iyi cins hayvan

Koyun, sığır pisliği

Uyuşuk olma

İnsana musallat olduğuna inanılan kedi büyüklüğünde canlı

Ahırda malları oluğa bağlamaya yarayan u şeklinde ağaçtan alet

İri çivi

Zavallı, beceriksiz, elinden iş gelmeyen

Gömlek

Öğenderenin ucuna çakılan çivi

Gödüğün ¼’ü

Zor, zahmet, kıt kanaat

Göz kulak olma

Nekes, alçak, namert

Elinden iş gelmeyen

Seccade

Ne arasın, nerde

İlkbaharda kisli topraklarda biten baharın müjdecisi çiçek

Ne vakit

Neyime gerek

Ne yapacağız

Ne yapak

O zaman, o vakit

Oklava, hamur açma aracı

Kağnıda boyunduruğun bağlandığı kısım olan değnek                       

Ahır ve ağıllarda hayvan yemlikleri

Toprak damlı evlerde evin içinin aydınlanması için bırakılan açıklık

Dost

Öteki, diğeri

Büyükbaş hayvanların çiftleşme isteği

Yemek yeme zamanı, yemek yeme

Hayvanların kılından veya bez parçalarından örülerek yapılan sicim

Öte geçe, öte yaka

Hayvanları sürmeye yarayan bir ucu çivili uzun değnek

Başkasını çekemeyen kıskanç

Yün ve tiftikten örülmüş başlık,kar başlığı       

Fırının toz ve kirini temizlemek için kullanılan ucunda bez takılı uzunca çubuk

Abartma

Palavracı, abartan bol keseden atan

Yıkılmış ev, ahır kalıntılar

Meşe

Salça

Havlu

Kadınların iş yaparken önlerine bağladıkları önlük

Üzerinde oturulan, yatılan tahtadan yapılmış yer

Basma, pazen, bez gibi manifatura çeşidinin genel adı

Tavukların konulduğu kümes

Kedi

Kıyı, kenar

Patlakgöz

Bir elle tutulacak kadar biçilen ekin

Çam ağacının yaprakları

Havuç

Ocaklarda kullanılan üç ayaklı demir sehba

Süt ve süt ürünlerinin ortak adı

Sağılan hayvanlar

Küçük ve derinliği az yemek kabı

Hayvanın alnındaki beyazlık

Yaylada öğlen koyunların sağılması için yatırıldığı yer

Başıboş, sorumsuz, sahipsiz

Samıların ucundaki özel dokunmuş, örülmüş ip

Öküzün boyunduruğa bağlanmasını sağlayan yay şeklindeki ağaç

Çekip gitme

Yanlış

Koşmak

İçerisine un, bulgur konulan küçük çuval

Geniş yayvan sepet

Bulaşmak

Bulgur dövmek için öküzle yada su gücüyle döndürülen taş

Beceriksiz, salak

Sofra

Toprak bacalara yığılan karları uzaklaştırmak için kullanılan araç

Armut kurusundan yapılan hoşaf

Çeşitli yemeklere konulan yağda kızarmış, doğranmış soğan, nane karışımı

İçinde ağaç tokmakla bulgur dövülen içi oyuk taş dibek

Ayakta durmak

Adı akla gelmeyen herşey

Köy evlerinde yıkanma yeri

Karla karışık yağmur

Beceriksiz

Dokunacak şal iplerinin harmanlardaki tezgahlara döşenmesi

Kışkırtmak

Beceriksiz, düzensiz

Çok yaramaz

Hızlı, çabuk

Şımarmak

İki yaşındaki davar

Böbürlenme

Peyke, peykemeç

Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen ağaçtan geniş araç

Çok iyi mükemmel

Damızlık erkek keçi

Çuval, büyük torba

Sahur

Ahır penceresi

Evlerdeki ağaç raflar

Hayvan dışkısının kurumuş hali

Sivri tepe şeklinde yığılmış malama

Çamaşıra vurulan, çamaşırın yıkanmasını sağlayan araç

Bir, iki yaş arası davar

Düzgün budanmış kerestelik çam ağacı

Kaplumbağa

Takla atmak

Keçi derisinden yapılan yoğurt yayma aleti

Alt pijama

Tavukların üzerine çıkıp geceyi geçirdiği yer

Elbise

Halat

Onarmak, tamir etmek

Çatmak

Leş

Havlamak

Az, azıcık, biraz

Düz olmayan eğimli arazi, bayır

Evlenmek üzere sözü verilmiş kız

Yazık olmuş (acaba duygusu belirtir)

Aşık olmak

Vücudun sırt kısmı

İri yapılı insan

Kare şeklinde kırmızı renkli mendil

Köpek yiyeceği

Herhangi birinin etrafında dönüp durup yaranmaya çalışan

İsteksiz

İki yaşındaki erkek sığır

Kadınlarda ağız ve burnun başla birlikte örtünmesi

Yağsız, tatsız,tuzsuz

Tere yağı çıkarmak için sütün ve yoğurdun içinde dövüldüğü ağaç kap

Yaz boyu yaylada kalacak kadın

Hafif

Birden kalkmak

Sürüden ayrı otlatılan erkek davarlar

Sığ, derin olmayan

Sarılmış ip çilesi

Emir

Yıkanmak

Yiyecek artıklarının bir kapta biriktirilmesi. Hayvanlara yedirilir

Evlerde yatak yorgan, ve yastıkların konulduğu yer

Demek ki

Erkekler için terbiyesiz anlamında

Yıkanmış buğday

Boşa gitme

Kışın en şiddetli olduğu dönem

Ocak ayı

Kapıyı dışarıdan kilitlemek için iki parçadan oluşan demir

Uzun ve iri insan

Gerdek gecesi

Başa çıkılamayan kadın, asi kadın

Döl, soy​

Araştıran: Ahmet Turan ALTUN (Emekli Tarih Öğretmeni)